previous pauseresume next

کارگاه مهارت آموزی زایمان طبیعی ویژه ماماها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه مهارت آموزی زایمان طبیعی ویژه کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی به سفارش معاونت درمان / اداره مامایی  در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳  در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.