previous pauseresume next

آزمون OSCE داخلی اعصاب

آزمون OSCE داخلی اعصاب در روز دوشنبه ۲۹ مهر ماه ماه ۱۳۹۸  از ساعت ۸ الی ۱۱ جهت ۱۸ نفر از اکسترن های گروه داخلی اعصاب در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه دو روزه ی احیای قلبی ریوی کودکان

کارگاه دو روزه ی احیای قلبی ریوی کودکان (تئوری و عملی) به سفارش معاونت درمان در تاریخ ۲۱ و ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۴ با هدف آشنایی پرستاران شاغل در بیمارستان ها ی آموزشی با جدد ترین گایدلاین جهت گروهی از پرستاران شاغل در اورژانس و بخش کودکان بیمارستان های امام حسین، الزهرا، امین، و عیسی بن مریم در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه احیا پایه شیرخوار و کودک

کارگاه احیا پایه شیرخوار و کودک در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۳ با هدف توانمند سازی پزشکان در انجام احیا و باز کردن راه هوایی جهت گروهی از پزشکان عمومی، داخلی و اطفال، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه PALS

کارگاه PALS به سفارش گروه اطفال در تاریخ ۱۰مهر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۳ جهت گروهی از اینترن های جدید الورود گروه کودکان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه احیا قلبی ریوی کودکان

کارگاه احیا قلبی ریوی کودکان در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۳ با هدف آشنایی پرستاران به شیوه های نوین احیای پایه و پیشرفته در کودکان به گروهی از  پرستاران شاغل در بیمارستان الزهرا و کاردانان بیهوشی، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه احیا پایه و پیشرفته کودکان

کارگاه احیا پایه و پیشرفته کودکان در تاریخ ۶ و ۷ مهر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۳ به مدت دو روز و   با هدف آموزش احیا به گروهی از اینترن های گروه کودکان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون الکترونیکی پوست

آزمون الکترونیکی پوست در روز یکشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸  از ساعت ۱۲ الی ۱۳ جهت ۳۶ نفر از دانشجویان پوست در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE داخلی اعصاب

آزمون OSCE داخلی اعصاب در روز یکشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸  از ساعت ۸ الی ۱۱ جهت ۱۵ نفر از اکسترن های گروه داخلی اعصاب در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE داخلی اعصاب

آزمون OSCE داخلی اعصاب در روز یکشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸  از ساعت ۸ الی ۱۱ جهت ۱۵ نفر از اکسترن های گروه داخلی اعصاب در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد (۱)

کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد (۱) به سفارش آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۳ با هدف توانمند سازی گروهی از دستیاران جدید الورود تخصصی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS