previous pauseresume next

آزمون OSCE داخلی اعصاب

آزمون OSCE داخلی اعصاب در روز یکشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۸  از ساعت ۸ الی ۱۱ جهت ۳۰ نفر از اکسترن های گروه داخلی اعصاب در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون الکترونیکی پوست

آزمون الکترونیکی پوست در روز یکشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۸  از ساعت ۱۲ الی ۱۳ جهت ۳۱ نفر از دانشجویان پوست در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه دو روزه ی احیای قلبی ریوی کودکان (تئوری و عملی)

کارگاه دو روزه ی احیای قلبی ریوی کودکان (تئوری و عملی) به سفارش معاونت درمان در تاریخ ۲۷ و. ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۴ با هدف آشنایی پرستاران شاغل در بیمارستان ها ی آموزشی با جدد ترین گایدلاین جهت گروهی از پرستاران شاغل در اورژانس و بخش کودکان بیمارستان های امام حسین، الزهرا، امین، و عیسی بن مریم در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

هفدهمین آزمون صلاحیت بالینی کشوری

هفدهمین آزمون صلاحیت بالینی کشوری در روز پنج شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۳ جهت ۷۶ نفر از فارغ التحصیلان رشته پزشکی عمومی در ۲ لاین با ۱۹ ایستگاه ۶ دقیقه ای در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون المپیاد علمی – مهارتی فوریت های پزشکی استان اصفها

آزمون المپیاد علمی – مهارتی فوریت های پزشکی استان اصفهان در تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۴ جهت ۳۵ نفر از کارشناس و کاردان های فوریت های پزشکی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون معاینه فیزیکی طبیعی

آزمون معاینه فیزیکی طبیعی  در تاریخ سه شنبه و چهارشنبه ۱۵ و ۱۶مرداد ماه ۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۳ جهت ۱۲۰ نفر از دانشجویانICM  در ۵ ایستگاه ۵ دقیقه ای در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون الکترونیکی پوست

آزمون الکترونیکی پوست در روز یکشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸  از ساعت ۱۲ الی ۱۳ جهت ۳۰ نفر از دانشجویان پوست در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE دانشجویان زنان و مامایی

آزمون OSCE دانشجویان زنان و مامایی در روز دوشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸  از ساعت ۸ الی ۱۱ جهت دتنشجویان زنان و مامایی در دولاین با ۴ ایستگاه ۳ دقیقه ای در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE داخلی اعصاب

آزمون OSCE داخلی اعصاب در روز یکشنبه ۳۰تیر ماه ۱۳۹۸  از ساعت ۸ الی ۱۱ جهت ۳۰ نفر از اکسترن های گروه داخلی اعصاب در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه دو روزه احیا پایه و پیشرفته در کودکان

کارگاه دو روزه احیا پایه و پیشرفته در کودکان در تاریخ ۲۹ و ۳۰ تیرماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۳ با هدف آشنایی پرستاران با اصول جدید احیا در کودکان بر طبق آخرین گاید لاین، جهت ۳۰ نفر از پرستاران شاغل در بخش و اورژانس کودکان بیمارستان های امام حسین، الزهرا و امین در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS