previous pauseresume next

آزمون الکترونیکی میان دوره ای گروه کودکان

آزمون الکترونیکی میان دوره ای گروه کودکان در روز شنبه ۱ دیماه ۱۳۹۷ راس ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح، جهت ۲۶ نفر از دستیاران سال یک تا سه  کودکان به مدیریت جناب آقای دکتر رحیمی، به مدت ۱۶۰ دقیقه در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE گروه داخلی

آزمون OSCE گروه داخلی درروز  پنج شنبه مورخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۷، در سه لاین با ۴ ایستگاه ۵ دقیقه ای  با حضور ۱۲ نفر از رزیدنت های گروه داخلی ، جهت ۱۱۲ نفر از کارآموزان گروه داخلی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون الکترونیکی کارورزان داخلی

روز چهار شنبه مورخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۷ آزمون الکترونیکی کارورزان داخلی به سفارش گروه بیماری های داخلی و به سرپرستی سرکار خانم دکتر فیروزه معین زاده جهت ۶۵ نفر از کارورزان گروه بیماری های داخلی به مدت ۲ ساعت در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE کارآموزان داخلی اعصاب

آزمون OSCE  کارآموزان گروه  داخلی اعصاب درروز سه شنبه مورخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷ با حضور اساتید گروه داخلی اعصاب آقایان دکتر چیت ساز،  دکتر سعادت نیا، دکتر خوروش و دکتر نجفی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE انتوباسیون (RSI)

آزمون OSCE انتوباسیون (RSI) در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷ جهت گروهی از اینترن های طب اورزانس در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون الکترونیکی پوست

آزمون الکترونیکی پوست  در تاریخ سه شنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷ جهت ۳۰ نفر از دانشجویان گروه پوست در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه احیای قلبی ریوی

کارگاه احیای قلبی ریوی پرستاران بیمارستان الزهرا به سفارش گروه پرستاری بیمارستان، در تاریخ دوشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۷ جهت توانمند سازی پرستاران در خصوص احیا قبلی ریوی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه اینترنی جراحی

کارگاه اینترنی جراحی به سفارش گروه جراحی عمومی در روز دوشنبه  ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۷ جهت توانمند سازی کارورزان کروه جراحی در مرکز یادگیری مهارتهای بالین برگزار گردید.

کارگاه احیا نوزادان پیشرفته

کارگاه احیا نوزادان پیشرفته در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ با هدف توانمند سازی گروهی از پرستاران، ماماها، پرسنل اتاق عمل و هوشبری در خصوص احیا نوزادان با حضور اساتید گروه نوزادان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

 

کارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته

 کارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته به سفارش مرکز آموزشی درمانی الزهرا در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۲ با هدف توانمند سازی و آموزش ضمن خدمت گروهی از پرستاران، ماما، بیهوشی شاغل در مرکز آموزشی درمانی الزهرا در مرکز یادگیری مهارت های بالین برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS