previous pauseresume next

کارگاه دو روزه احیای نوزادان

کارگاه دو روزه احیای نوزادان  در تاریخ ۲۵ و ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۳ با هدف آشنایی کارورزان گروه کودکان با روش های احیا نوزادان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه احیای قلبی ریوی پایه شیرخوار، کودک و بزرگسال ، مطابق با استاندارد های انجمن قلب آمریکا

کارگاه احیای قلبی ریوی پایه شیرخوار، کودک و بزرگسال ، مطابق با استاندارد های انجمن قلب آمریکا  به سفارش مرکز آموزش مداوم در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۴ با هدف افزایش توانمندی در حمایت های حیاتی پایه و احیای شیرخوار، اطفال و بزرگسال گروهی از دندانپزشکان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه دو روزه احیای قلبی ریوی پیشرفته ، مطابق با استاندارد های انجمن قلب آمریکا

کارگاه دو روزه احیای قلبی ریوی پیشرفته ، مطابق با استاندارد های انجمن قلب آمریکا به سفارش مرکز آموزش مداوم در تاریخ ۲۲ و ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۴ با هدف توانمند سازی در حمایت های حیاتی پایه و احیای شیرخوار، اطفال و بزرگسال گروهی از پزشکان عموومی و متخصصین اطفال، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE فلوشیپ غدد

آزمون OSCE فلوشیپ غدد  در تاریخ ۱۷ تیرماه در ساعت ۹ صبح در ۷ ایستگاه ۶ دقیقه ای جهت ۴ نفر از داوطلبان شرکت در دوره های فلوشیپ غدد در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE نفرولوژی

آزمون OSCE نفرولوژی در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۳ جهت ۵ نفر از دستیاران فوق تخصصی نفرولوژی در ۶ ایستگاه ۵ دقیقه ای در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE رشته فوق تخصصی جراحی پلاستیک

آزمون OSCE رشته فوق تخصصی جراحی پلاستیک در تاریخ پنج شنبه ۶ تیر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۳ در ۸ ایستگاه ۱۲ دقیقه ای جهت ۷ نفر از دستیاران فوق تخصص جراحی پلاستیک در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته کودکان

کارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته کودکان به سفارش مرکز آموزشی درمانی الزهرا در تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۲ با هدف توانمند سازی گروهی از پرستاران شاغل در بخش های کودکان و اورژانس الزهرا در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE داخلی اعصاب

آزمون OSCE داخلی اعصاب در تاریخ یکشنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۱ جهت ۲۶ نفر از اکسترن های گروه داخلی اعصاب در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE دستیاران گروه فوق تخصصی نوزادان

آزمون OSCE دستیاران گروه فوق تخصصی نوزادان  در روز یکشنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۳ در ۸ ایستگاه هشت دقیقه ای جهت ۵ نفر از دستیاران فوق تخصصی نوزادان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون الکترونیکی پایان ترم کارورزان داخلی

آزمون الکترونیکی پایان ترم کارورزان داخلی در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۸ جهت گروهی از کارورزان داخلی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS