previous pauseresume next

کارگاه دو روزه احیای پیشرفته کودکان

کارگاه دو روزه احیای پیشرفته کودکان به سفارش گروه کودکان دانشکده پزشکی از تاریخ ۲۵ الی ۲۶ فروردین ۹۸،  از ساعت ۸ الی ۱۴، با هدف آشنایی فراگیران با شیوه های جدید احیای پیشرفته کودکان جهت گروهی از کارورزان گروه کودکان، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون آسکی طب اورژانس

آزمون آسکی طب اورژانس در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۹۸ از ساعت ۸ الی ۱۳ جهت گروهی از اینترن های طب اورژانس در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون آسکی گروه رادیو لوژی

آزمون آسکی گروه رادیو لوژی در تاریخ ۲۴ فروردین ۹۸  از ساعت ۸ الی ۱۳ جهت جمعی از دستیاران سال سوم و چهارم گروه رادیولوژی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه دو روزه احیا پایه

کارگاه دو روزه احیا پایه به سفارش گروه کودکان دانشکده پزشکی در تاریخ ۲۰  و ۲۱ فروردین ماه ۹۸، با هدف آموزش احیا پایه و پیشرفته در حیطه های تئوری و عملی، BLS ، شوک، آریتمی و مدیریت راه های هوایی از ساعت ۸ الی ۱۳ جهت گروهی از اینترن های سه ماه بهار گروه کودکان، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی آزمون PMP

کارگاه آموزشی آزمون PMP  به سفارش گروه روانپزشکی در تاریخ ۱۸ فروردین ما ۹۸، از ساعت ۸ الی ۱۵ با هدف آموزش جهت استفاده در امتحانات بورد دستیاران، جهت ۲۲ نفر از اساتید و دستیاران گروه روانپزشکی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. مدرس کارگاه جناب آقای دکتر شایان بودند.

آزمون الکترونیکی پایان دوره گروه داخلی

آزمون الکترونیکی پایان دوره گروه داخلی به مسئولیت خانم دکتر فیروزه معین زاده، در تاریخ یکشنبه ۲۶/۱۲/۹۷ از ساعت ۱۱ جهت ۶۵ نفر از کارورزان گروه داخلی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون الکترونیکی بیماری های پوست

آزمون الکترونیکی بیماری های پوست در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۷ روز یکشنبه از ساعت ۸ الی ۱۳ جهت ۳۶ نفر از دانشجویان گروه پوست در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE گروه طب اورژانس

آزمون OSCE گروه طب اورژانس در تاریخ یک شنبه ۲۶/۱۲/۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳، جهت گروهی از اینترن های گروه طب اورژانس در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE گروه داخلی اعصاب

آزمون OSCE گروه داخلی اعصاب به سفارش گروه اعصاب در تاریخ شنبه ۲۵/۱۲/۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۲، جهت ۲۶ نفر از اکسترن های داخلی اعصاب در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون الکترونیکی پیش کارورزی

آزمون الکترونیکی پیش کارورزی در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۷، جهت ۱۲۷ نفر از دانشجویان پزشکی تسویه شده از دوره کارآموزی، به مدت ۲۰۰ دقیقه از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۲:۲۰ دقیقه، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS